ژنتيك جلد اول: اصول ژنتيك كيفي

انتشارات-پریور

New product

 عنوان كتاب: ژنتيك (جلد اول: اصول ژنتيك كيفي)تأليف: دكتر مرتضي قديم زادهناشر: جهاد دانشگاهي واحد آذربايجانغربي _ اروميهقيمت: 9000 تومانچاپ: 1386شابك:8-266-6032-964-978

جزئیات بیشتر

90,000 ریال

4 آیتم ها

- +

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

عنوان كتاب: ژنتيك (جلد اول: اصول ژنتيك كيفي)

تأليف: دكتر مرتضي قديم زاده

ناشر: جهاد دانشگاهي واحد آذربايجانغربي _ اروميه

قيمت: 9000 تومان

چاپ: 1386

شابك:8-266-6032-964-978

30 محصول دیگر در همان شاخه: