ژنتيك اصلاح دام

انتشارات-پریور

New product

 عنوان كتاب: ژنتيك اصلاح دامتأليف: پروفسور ان اف. لسليترجمه: دكتر فرخ كفيل زادهناشر: دانشگاه رازيقيمت: 1000 تومانچاپ: 1379شابك:8-18-5551-964

جزئیات بیشتر

10,000 ریال

این محصول دیگر در انبار موجود نیست .

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

عنوان كتاب: ژنتيك اصلاح دام

تأليف: پروفسور ان اف. لسلي

ترجمه: دكتر فرخ كفيل زاده

ناشر: دانشگاه رازي

قيمت: 1000 تومان

چاپ: 1379

شابك:8-18-5551-964

30 محصول دیگر در همان شاخه:

مشاهده های اخیر